Анкета
Кога подменяте Вашата мека мебел с нова?
Винаги когато си харесам нещо в търговската мрежа.
Приблизително на 5 години.
На около 10 години.
На 15 години и повече.
Когато от старата вече нищо не става.
Обичам си старите мебели и не ми се разделя с тях.

                                 Добре дошли на сайта за качествени и комфортни тапицирани мебели. Представяме Ви  своето богато разнообразие от модели, които покриват различни категории и стилове. Ние от "ВЕЛГА" се гордеем с нашите продукти и знаем, че можем да Ви предложим Вашата нова мека мебел!

 

 Проект BG16RFOP002-2.001-0176-С01  „Подобряване конкурентоспособността на „Велга“ ООД“,  финансиран от Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 Информация за проекта вижте тук

 

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Велга“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”